آثار خواهران ساختگی به دلیل اصفهان به همان اندازه مشهدبه گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ حسین ترککن ذکر شد: در داخل پی انتقاد یکی در همه ساکنان به پلیس توجه اصفهان مبنی بر ترخیص خودروی توقیفی وی مشتاق در مورد شخص خاص بی نام همراه خود مدارک ساختگی، ماده موضوع در داخل اصل {کار} ویژه تحقیقات پلیس قرار گرفت.

وی افزود: در داخل ارزیابی های {تخصصی} مصمم بود شریک زندگی این شخص به عنوان یک نتیجه اختلاف همراه خود وی مهریه شخصی را تیز کردن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه تصمیم مقام قضایی خودروی این شخص کدام ممکن است دارای قطعا ارزش آن را دارد بالایی {بوده است} شد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید به منطقه پارکینگ منتقل شد.» سپس عالی 12 ماه بعد اختلاف رفع شد این زوج برای ترخیص {خودرو} به منطقه پارکینگ رفتند با این وجود متوجه شدند کدام ممکن است خودروی ممکن است مشتاق در مورد شخص خاص بی نام همراه خود مدارک ساختگی ترخیص شده است.

جعل وکالت نامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل کار دولت اسناد مناسب

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس پلیس توجه اصفهان شکسته نشده داد: همراه خود رصد خوب بازپرسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات سرانجام مقرر شد بین شاکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک دختر وکالت نامه ساختگی تحریک شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس این زنانه کدام ممکن است دارای اختیارات وکالت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود {خودرو} مذکور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخذ ترخیص نامه به دلیل یگان ، مدارک ترخیص {خودرو} را به نیروی انتظامی فراهم کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودرو} را ترخیص کرد. .

وی افزود: در داخل ارزیابی های تکمیلی مصمم بود این شخص پس به دلیل بازخرید {خودرو} را به خواهرش واگذار کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {خودرو} را به مبلغ 18 میلیارد ریال به شخص یکی دیگر فروخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت کاملاً واگذار کرده است.

متهم در داخل مشهد را تصمیم گیری کنید

سرهنگ ترکان افزود: همراه خود دردسر های پایان یافته حامی {خودرو} ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل آرامش خاطر به دلیل خریداری {خودرو} به دلیل خواهران مذکور، خواستار کل شما جانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رصد خوب برای ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری این متهمان مشارکت در را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام مصمم بود. خواهران.” افزایش وی {در شهر} مشهد ایجاد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض اخذ نیابت قضایی، کارآگاهان عازم این شهرستان شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عالی عملیات ضربتی متهم را دستگیر کردند.

وی مقوله ای کرد: متهمان پس به دلیل دستگیری برای سیر سطوح قابل احترام عرضه مقام قضایی مشهد شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فرصتی صحیح روانه {زندان} شدند.