آزمایش من خواهم کرد برای COVID-19 آسیب رسان بود – 13 روز اندازه کشید به همان اندازه {نتایج} را بدست آمده کنمآزمایش من خواهم کرد برای COVID-19 آسیب رسان بود – 13 روز اندازه کشید به همان اندازه {نتایج} را بدست آمده کنم