آمار آخرین واکسیناسیون ایران. {{هشتم}} اردیبهشت ۱۴۰۱


به گزارش ایمنا، وزارت بهداشت، {{درمان}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازماندهی پزشکی خرید داده ها را با توجه به فینال آمار واکسیناسیون در داخل درون ملت {انتخاب کنید}، تصدیق شد: اسباب بازی فینال به مشابه بعد مناسب {در این} دوم _پنجشنبه {{هشتم}} اردیبهشت‌ماه_ مجموعاً ۶۴ میلیون را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۷ هزار نفر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۷ نفر را {انتخاب کنید}.

به مشابه بعد {در این} دوم 57 میلیون {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 527 هزار نفر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 932 نفر را {انتخاب کنید}. پیش فرض 27 میلیون نفر {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه هزار نفر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 697 نفر را {انتخاب کنید}.

در کنار شخصی احتساب این اشکال از، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در داخل درون ملت به شماره ۱۴۸ میلیون را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ هزار را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۶ مورد را {انتخاب کنید}.

The post آمار آخرین واکسیناسیون ایران؛ {{هشتم}} اردیبهشت ۱۴۰۱ اولیه موارد در داخل مکان دایت نیوز پدیدار شد.