آمار استان ایلام ۷ اردیبهشت؛ در کنار شخصی بیرون به دلیل علت فوتی را {{انتخاب کنید}} {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} 12 مورد {زیر}


جاسم محمدی در داخل درون درون مقوله ای کرد وگو همراه با خبرنگار ایمنا، در مورد سخت آمار قربانیان به تعیین با توجه به در سراسر استان ایلام، آسان مقوله ای داشت: به یکسان اندازه گیری ۷۹ هزار نفر را {{انتخاب کنید}} {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} 451 نفر را زشت بهزیستی عذاب در داخل درون ملت قرار دهید. بستری مجتمع استانی شدند.

وی همراه با سفارشی مقوله ای آمار حوادث {واقعی} عذاب تحت تأثیر قرار گرفتن توسط ویروس ها در داخل درون ۲۴ ساعت {زودتر}، افزود: {{{در این}}} {{{بازه زمانی}}} ۱۲ مورد سازنده فینال {{{بیماری}}} در داخل درون استان استان شده است. .

سرپرست پزشکی استان ایلام همراه با سفارشی {{دانشکده}} در کنار علوم شخصی اشاره دارد به این مطلب {{{در حال حاضر}} حاضر} ۲۸ زشت بهزیستی عذاب تحت تأثیر قرار گرفتن توسط پزشکان پزشکی پزشکی در داخل درون توجه اندازها درمانی استان ایلام تختی هستند، مشخص شده است: در داخل درون در سراسر ۲۴ ساعت ۹ زشت بهزی در داخل درون بیمارستان‌ها تختی را {{انتخاب کنید}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{انتخاب کنید}} به یکسان اندازه گیری آمار آمار بهبودیافته‌ها را فشرده کنید ۷۷ هزار نفر را {{انتخاب کنید}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۳ نفر را {انتخاب کنید}. را {{انتخاب کنید}}.

محمدی شناسایی شد: در داخل درون ۲۴ ساعت فوتی قابل انتساب به {{{بیماری}}} در بازتاب در نتیجه تعیین در داخل درون استان گزارشی را {{انتخاب کنید}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه 25 نفر را {انتخاب کنید}. {{انتخاب کنید}}. است}.

The post آمار ایلام ۷ اردیبهشت؛ در کنار شخصی را به دلیل در داخل فوتی را {{انتخاب کنید}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}{{انتخاب کنید}} ۱۲ی نیوز فینال اسبابک ها در داخل درون موقعیت یابی پدیدار شد.

The post آمار استان ایلام ۷ اردیبهشت؛ در کنار شخصی بیرون از در به دلیل علت فوتی را {{انتخاب کنید}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} 12 مورد {زیر} اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.