آمار ایران، کرونا، 26 فروردین. 33 فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1994 مصدومیت جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا در داخل وزارت بهداشت، {درمان} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمرین پزشکی در داخل باره آمار جدیدترین ابتلا به ویروس کرونا در داخل بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 ساعت در گذشته به همین دلیل {ظهر} در این زمان – جمعه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {ششم} فروردین_ معرفی شد: {در این} مدت زمان بر ایده فینال {نتایج} معاینات عروق کرونر در داخل ملت، منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 994 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین ایجاد شد کدام ممکن است همراه خود احتساب این انواع، مجموع مبتلایان عروق کرونر در داخل ملت تا به امروز به 7 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 204 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 49 در وضعیت ضعیف سلامتی رسیده است.

به همین دلیل مجموع مبتلایان بستری در داخل ملت 6938480 نفر {بهبود یافته} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همین دلیل بیمارستان ترخیص شدند.

طی 24 ساعت قبلی 33 در وضعیت ضعیف سلامتی تحت تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها جان شخصی را به همین دلیل بازو دادند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 140 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 777 نفر در داخل ملت به همین دلیل ابتدا بر تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها جان شخصی را به همین دلیل بازو دادند.

به همین دلیل میان مبتلایان شناخته شده است 349 نفر بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1483 نفر در داخل فاز مراقبت های ویژه بستری شدند.