آمار سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به دلیل کرونا در داخل {هفتم} فروردین؛ 3 فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 22 تشک جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی دانشکده علوم پزشکی زاهدان آمار قربانیان به عروق کرونر طی 24 ساعت قبلی به همان اندازه یکشنبه 7 فروردین را معرفی شد.

طی 24 ساعت قبلی 22 در وضعیت ضعیف سلامتی تحت تأثیر {بیماری} عروق کرونر در داخل بیمارستان های استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان بستری شدند.

طی 24 ساعت قبلی سه مورد فوتی {در این} استان سند شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وارد شدن مبتلایان جدیدترین به این استان در داخل 24 ساعت قبلی، انواع همه مبتلایان بستری شده در داخل استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به 86 نفر رسید.

مجموع جان باختگان کرونا در داخل سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان به 2790 نفر رسید.