آمار شهرحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری به همین دلیل کرونا در داخل {هفتم} فروردین. با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 {عفونت} اخیرعلی احمدی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا در داخل خصوص آمار {بیماری} های عروق کرونر روده ها در داخل استان، در داخل 24 ساعت در گذشته به همین دلیل صبح در امروز یکشنبه 7 فروردین ماه اظهار داشت: در داخل 24 ساعت قبلی 75 ناخوشایند {علائم} پزشکی نامشخص را نماد دادند. {بیماری} عروق کرونر به امکانات بهداشتی درمانی سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به بیمارستان شهرستان مراجعه کردند.
وی همراه خود خاص اینکه 25 نفر به همین دلیل این مبتلایان همراه خود {علائم} نامشخص این {بیماری} در داخل امکانات درمانی بستری شدند، افزود: طی 24 ساعت قبلی نتیجه نهایی معاینه 30 نفر سازنده تایید شد کدام ممکن است 23 نفر سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 7 نفر به بیمارستان منتقل شدند. . در داخل Covid-19 ممکن است در داخل امکانات بیمارستانی قلمرو بوده اند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد خاطرنشان کرد: {در حال حاضر} 91 ناخوشایند لاعلاج نامشخص به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل امکانات درمانی استان خرس مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} هستند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع 66 نفر سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در داخل حساب کردن معاینه هستند. . {نتایج} برای رد هر دو تایید {بیماری} ممکن است.

احمدی اظهار داشت: طی 24 ساعت قبلی هیچ مورد فوتی اخیر بر تأثیر {بیماری} کووید 19 در داخل استان گزارش نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این {بیماری} در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری همچنان منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 840 نفر است.

وی شکسته نشده داد: {در حال حاضر} 9 ناخوشایند همراه خود {شرایط} وخیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سناریو عادی نسبتاً خطرناک هستند فاز‌های مراقبت‌های ویژه امکانات درمانی استان خرس مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} هستند.
احمدی افزود: اکنون نزدیک به شیوع {بیماری} عروق کرونر در داخل شهرستان های شهرکرد، {خرید}، بن، بروگن، سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیار در داخل ایالت نارنجی، شهرهای شوالیه، لردگان، خانمیرزات کوهرنگ در داخل {پرونده} زرد قرار دارد.