آمار قم کرونا 28 فروردین; منصفانه فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 مصدومیت اخیربه گزارش خبرنگار ایمنا، دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط پایه قم آمار قربانیان به {بیماری} عروق کرونر روده ها طی 24 ساعت قبلی به همان اندازه بامداد 8 فروردین را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد: در داخل 24 ساعت قبلی 31 مورد خوش بینانه اخیر ابتلا به {بیماری} عروق کرونر روده ها گزارش شد. در داخل استان شناخته شده است است.

{در حال حاضر} 27 نفر کم کم {بیماری} عروق کرونر به بیمارستان های امکانات درمانی استان منتقل می شوند، ذکر شد: 19 در وضعیت ضعیف سلامتی به فاز های مراقبتی منتقل می شوند.

طی 24 ساعت قبلی منصفانه مورد فوتی {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل شهرستان گزارش شده است.

روز به روز 86 مورد معاینات در داخل فرمان مشارکت در شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع آزمایشات خوش بینانه 26 مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کل شما واکسن های تزریقی 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 828 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 767 دوز بود.