آمار کرونای اصفهان 26 فروردین; عالی فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 133 مصدومیت اخیرنورالدین سلطانیان در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا، در داخل خصوص ابتلا به {بیماری} عروق کرونر مرکز در داخل استان اصفهان (علاوه بر این کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانبدگل) ذکر شد: 448 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 926 مورد تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به {بیماری} عروق کرونر مرکز در داخل استان اصفهان جدا از کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانوبدگل شناخته شده است است.

وی افزود: {در این} مدت زمان مجموع قربانیان به {بیماری} های قلبی در داخل استان به 487 هزار نفر رسید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 83 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا مناسبت در داخل 24 ساعت قبلی (احتمالاً در وضعیت ضعیف سلامتی) 867 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا سازنده ابتلا در داخل 24 ساعت قبلی 133 نفر گزارش شده است.

سرپرست روابط عادی دانشکده علوم پزشکی اصفهان مقوله ای کرد: 204 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 3 نفر، انواع کامل مبتلایان عروق کرونر به همین دلیل ابتدا تاکنون 62 در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل 24 مورد است. آنها خواهند شد در داخل عالی ساعت آخر به بیمارستان منتقل شدند.

سلطانیان تایید کرد: ۲۴۰ در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از {بیماری} عروق کرونر مرکز جدا از کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل در داخل بیمارستان‌های استان اصفهان بستری هستند. 36 در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل فاز مراقبت های ویژه بستری هستند.

وی در داخل خصوص آمار کامل تقویت یافتگان به همین دلیل ابتدا تاکنون ذکر شد: {در این} {بازه زمانی} 137 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 751 اشخاص حقیقی در داخل جاری خوب شدن به همین دلیل تاج گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان معاصر ترخیص شده 24 ساعت آخر 82 نفر بود.

سرپرست روابط عادی دانشکده علوم پزشکی اصفهان ذکر شد: 11 مجموع جان باختگان به همین دلیل ابتدای شیوع این {بیماری} در داخل استان اصفهان (با بیرون احتساب کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل) به 1 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 649 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فوتی‌های نامشخص به شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 663 نفر رسیده است.

سلطانیان اثبات کرد: در داخل 24 در داخل ساعت قبلی در داخل استان اصفهان (جدا از کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل) فوت‌های قطعی عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فوت‌های نامشخص به کرونری ادعا شد. یکی اشخاص حقیقی اشاره کردن شده