آمار کرونای کرمانشاه 6 فروردین; با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 67 {عفونت} جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط قلب آمار پایه دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه برای مبتلایان اذیت ویروس کرونا در داخل 24 ساعت قبلی به همان اندازه بامداد – سه شنبه 16 ورورد – به رئوس مطالب {زیر} است:

درحال حاضر 136 نفر متأثر، خرس {تأثیر}، دچار، اذیت انتخاب شده به ویروس کرونا 55 ناخوشایند در داخل بیمارستان های کرمانشاه بستری هستند کدام ممکن است جاری 14 نفر وخیم است.

طی 24 ساعت قبلی 67 ناخوشایند تحت تأثیر CHD ایجاد شدند. {در این} مدت زمان 60 ناخوشایند جدیدترین تحت تأثیر {بیماری} های عروق کرونر روده ها در داخل بیمارستان های کرمانشاه بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید 46 ناخوشایند تحت تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها همراه خود تقویت جاری پایه به همین دلیل بیمارستان های استان کرمانشاه ترخیص شدند.

در داخل 24 ساعت قبلی هیچ {بیماری} فوت نکرده است مصیبت به ویروس کرونا کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع همه فوتی ها گزارش نشده است ویروس کرونا در داخل کرمانشاه 3119 نفر چسبیده ماند.