آمار کرونا اصفهان 23 فروردین; 2 فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 202 مصدومیت اخیرنورالدین سلطانیان در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا، در داخل خصوص ابتلا به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل استان اصفهان (علاوه بر این کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانبدگل) ذکر شد: 446 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 376 مورد تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل استان اصفهان جدا از کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل ایجاد شد.

وی افزود: {در این} مدت زمان مجموع قربانیان به {بیماری} عروق کرونر در داخل استان به 486 هزار نفر رسید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 645 اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا مناسبت گیری شده 24 ساعت قبلی (احتمالاً ناخوشایند) 859 اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات خوش بینانه در داخل 24 ساعت قبلی 202 نفر گزارش شده است.

سرپرست روابط عادی دانشکده علوم پزشکی اصفهان مقوله ای کرد: خیر. 23 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 752 مجموع مبتلایان کرونر بستری شده به دلیل ابتدا تا به امروز 53 ناخوشایند 24 قرار است به آنها بروند در داخل عالی ساعت آخر به بیمارستان منتقل شدند.

سلطانیان تایید کرد: ۲۶۴ ناخوشایند رنج بردن از {بیماری} عروق کرونر روده ها جدا از کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل به بیمارستان‌های امکانات درمانی استان اصفهان منتقل می‌شوند. 58 ناخوشایند در داخل فاز مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

وی در داخل خصوص آمار کل شما تقویت یافتگان به دلیل ابتدا تا به امروز ذکر شد: {در این} {بازه زمانی} 137 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 557 اشخاص حقیقی در داخل جاری خوب شدن به دلیل تاج گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان اخیر ترخیص شده 24 در داخل ساعت قبلی 53 نفر بوده اند.

سرپرست روابط عادی دانشکده علوم پزشکی اصفهان ذکر شد: 11 انواع کل شما فوتی‌های تایید شده به دلیل ابتدای شیوع این {بیماری} در داخل استان اصفهان (با بیرون احتساب کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل) 1643 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوت‌های نامشخص نیز 6656 نفر {بوده است}.

سلطانیان تایید کرد: در داخل 24 در داخل ساعت قبلی در داخل استان اصفهان (جدا از کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل) 2 مورد فوتی عروق کرونر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی فوت نامشخص به کرونا گفتن شد. گزارش نشده.