آمار کرونا ایلام ۱۳ فروردین; منصفانه انگشتان پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 26 مصدومیت اخیرجاسم محمدی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا فقط در مورد بهبود انواع مبتلایان عروق کرونر مرکز در داخل استان ایلام ذکر شد: تا این مرحله 78 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 824 ناخوشایند کم کم {بیماری} عروق کرونر مرکز به بیمارستان های در سراسر اطراف استان منتقل شدند.

وی همراه خود خاص آمار مبتلایان اخیر کم کم کرونا طی 24 ساعت قبلی افزود: {در این} مدت زمان 26 مورد اخیر ابتلا به کرونا در داخل استانداری تعیین شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ایلام تایید کرد {در حال حاضر} {در حال حاضر} 26 ناخوشایند کم کم {بیماری} عروق کرونر در داخل بیمارستان های استان ایلام بستری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: طی 24 ساعت قبلی 7 ناخوشایند اخیر در داخل بیمارستان بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع تقویت یافتگان تا این مرحله به 76 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 740 نفر رسیده است.

محمدی ذکر شد: طی 24 ساعت قبلی منصفانه مورد فوتی بر تأثیر {بیماری} عروق کرونر مرکز در داخل استان ایلام گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی های قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر تا این مرحله به 1242 نفر رسیده است.