آمار کرونا ایلام ۷ اردیبهشت؛ با بیرون فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲ ابتلای اخیرجاسم محمدی در داخل ذکر شد‌وگو همراه خود خبرنگار ایمنا، فقط در مورد بهبود آمار قربانیان به کرونا در داخل استان ایلام، اظهار کرد: تا به امروز انواع ۷۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۱ نفر در وضعیت ضعیف سلامتی عذاب توسط کرونا در داخل کامل استان بستری شده‌اند.

وی همراه خود مقوله ای آمار مبتلایان اخیر عذاب توسط ویروس کرونا در داخل ۲۴ ساعت قبلی، افزود: {در این} {بازه زمانی} ۱۲ مورد سازنده اخیر {بیماری} کرونا در داخل استان شناخته شده است است.

سرپرست دانشکده علوم پزشکی استان ایلام همراه خود تاکید بر اینکه {در حال حاضر} ۲۸ در وضعیت ضعیف سلامتی عذاب توسط کرونا در داخل امکانات درمانی استان ایلام بستری هستند، تصریح کرد: در داخل ۲۴ ساعت فعلی ۹ در وضعیت ضعیف سلامتی اخیر در داخل بیمارستان‌ها بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز کامل آمار بهبودیافته‌ها ۷۷ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۳ نفر {بوده است}.

محمدی ذکر شد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی مورد فوتی قابل انتساب به {بیماری} کرونا در داخل استان گزارش نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوت‌شدگان قابل انتساب به کرونا تا به امروز عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵۰ نفر {بوده است}.