آمار کرونا ایلام 26 فروردین; با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 21 {عفونت} جدیدترینجاسم محمدی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا نزدیک به بهبود ابتلا به {بیماری} های عروق کرونر روده ها در داخل استان ایلام اظهار کرد: تا به امروز 79 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 292 در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل بیمارستان های در سراسر اطراف استان بستری شدند.

وی همراه خود خاص آمار قربانیان جدیدترین به ویروس کرونا طی 24 ساعت قبلی افزود: {در این} مدت زمان 21 مورد جدیدترین ابتلا به ویروس کرونا در داخل استانداری تعیین شد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی ایلام همراه خود تایید اینکه {در حال حاضر} 35 در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از {بیماری} عروق کرونر به بیمارستان استانداری ایلام منتقل می شوند، ذکر شد: در داخل 24 ساعت قبلی 13 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین در داخل بیمارستان بستری شدند کدام ممکن است انواع کل شما مبتلایان بستری شده است. بهبودیافتگان تا به امروز به 77353 نفر رسیده است. .

محمدی ذکر شد: طی 24 ساعت قبلی عالی مورد فوتی قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر در داخل استان گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی های قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر تا به امروز به 1244 نفر رسیده است.