آمار کرونا در داخل اصفهان 9 فروردین. 2 فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 149 مصدومیت اخیرنورالدین سلطانیان در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا، در داخل خصوص ابتلا به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل استان اصفهان (به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارانبدگل) گفت: استان اصفهان به جز استان های کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانبدگل شناخته شده است است.

وی افزود: {در این} مدت زمان تمامی اشیا تایید شده {بیماری} عروق کرونر در داخل استانداری صورت گرفت ۴۸۸ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 59 اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا مناسبت گیری شده 24 ساعت قبلی (احتمالاً در وضعیت ضعیف سلامتی) 7454 اشیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا سازنده 24 ساعت قبلی 149 اشخاص حقیقی اشاره کردن شده

سرپرست روابط عادی دانشکده علوم پزشکی اصفهان مقوله ای کرد: خیر. 2022 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۵۴ انواع همه مبتلایان عروق کرونر کدام ممکن است به همین دلیل ابتدا تا این مرحله بستری شدند به 77 نفر رسیده است 24 ممکن است در داخل عالی ساعت آخر به بیمارستان منتقل شدند.

سلطانیان همراه خود تایید اینکه ۳۴۲ در وضعیت ضعیف سلامتی کم کم {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل بیمارستان‌های استان اصفهان به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل بستری هستند، ذکر شد: 80 در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل فاز مراقبت های ویژه قرار خواهد گرفت.

وی در داخل خصوص آمار همه تقویت یافتگان به همین دلیل ابتدا تا این مرحله ذکر شد: {در این} {بازه زمانی} 134 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 673 اشخاص حقیقی در داخل جاری خوب شدن به همین دلیل تاج گذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان معاصر ترخیص شده 24 ساعت قبلی نیز 73 بود.

سرپرست روابط عادی دانشکده علوم پزشکی اصفهان ذکر شد: 11 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 600 انواع همه فوتی های تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید 6619 مورد فوت نامشخص کرونا به همین دلیل ابتدای شیوع این ویروس در داخل استان اصفهان (به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانبدگل)

سلطانیان تایید کرد: در داخل 24 در داخل عالی ساعت قبلی در داخل استان اصفهان (به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل) 2 مورد فوتی عروق کرونر گفتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ مورد فوتی قطعی هر دو مشکوکی بر تأثیر ابتلا به کرونا گزارش نشد.