آمار کرونا قم ۱۰ اردیبهشت؛ با بیرون فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ ابتلای اخیربه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط پایه دانشکده علوم پزشکی استان قم سناریو آمار مبتلایان تحت تأثیر کرونا در داخل ۲۴ ساعت قبلی منتهی به صبح {دهم} اردیبهشت را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی انواع ۳۰ مورد سازنده اخیر {بیماری} کرونا در داخل استان شناخته شده است است.

{در حال حاضر} انواع مبتلایان بستری نامشخص به کرونا ۹۸ نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۴ نفر تحت تأثیر کرونا قطعی در داخل امکانات درمانی استان بستری هستند، تصریح کرد: انواع هفت نفر به همین دلیل مبتلایان در داخل فاز‌های مراقبت بستری هستند.

در داخل ۲۴ ساعت قبلی مورد فوتی قابل انتساب به {بیماری} کرونا در داخل استان گزارش نشده است.

مشارکت در نگاهی به روز به روز در داخل استان ۶۵ مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع نگاهی به‌های ۹ هشت مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع واکسن تزریق شده 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۵۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۱۹ دوز {بوده است}.