آمار کرونا همدان در داخل {هشتم} فروردین. منصفانه انگشتان پا را انتخاب کنید و انتخاب کنید 35 تشک نوبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی دانشکده علوم پزشکی همدان آمار قربانیان به عروق کرونر طی بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 ساعت قبلی به همان اندازه همانطور که صحبت می کنیم – دوشنبه {هشتم} فروردین – را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد: استان همدان.

{در این} مدت زمان منصفانه مورد فوتی به پرونده رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع جان باختگان کرونا در داخل استان به همین دلیل ابتدای شیوع کرونا تا این مرحله به ۳۳۱۱ نفر رسیده است.

انواع مبتلایان بستری در داخل فاز مراقبت های ویژه 11 نفر است کدام ممکن است انواع همه مبتلایان شناخته شده است 143531 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29595 در وضعیت ضعیف سلامتی بستری {بهبود یافته} اند.

میزان تزریق واکسن در داخل نوبت اول تاکنون 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 377 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز دوم 1 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 210 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 312 را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوبت {سوم} 558 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 واکسن تزریق شده است.

انواع همه واکسن های تزریقی {در این} استان 3 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 145 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 357 دوز است.