آمار کرونا همدان ۹ اردیبهشت؛ با بیرون فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲ بستری جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی دانشکده علوم پزشکی استان همدان آمار مبتلایان عذاب توسط کرونا در داخل ۲۴ ساعت قبلی منتهی به درست در این لحظه _ جمعه، {نهم} اردیبهشت‌ماه_ را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد:

در داخل ۲۴ ساعت قبلی ۳۲ ناخوشایند سازنده جدیدترین بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپایی عذاب توسط کرونا در داخل استان همدان گزارش شده است.

{در این} {بازه زمانی} هیچ مورد جدیدی به همین دلیل فوت در داخل استان همدان گزارش نشده است.

انواع مبتلایان بستری در داخل فاز مراقبت‌های ویژه هفت نفر است. مجموع مبتلایان شناخته شده است ۱۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۹ نفر {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۹۷ ناخوشایند بستری نیز تقویت پیدا کرده‌اند.

تا این مرحله میزان واکسن تزریق شده در داخل دوز اول 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۹۹، دوز دوم 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵۴ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز {سوم} ۵۷۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۳ دوز {بوده است}.