آمار کرونا چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ۶ اردیبهشت؛ با بیرون فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ ابتلای اخیرعلی احمدی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا، در داخل خصوص آمار ابتلای کرونا در داخل استان در داخل ۲۴ ساعت منتهی به صبح بلافاصله – سه‌شنبه، {ششم} اردیبهشت – اظهار کرد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی ۵۱ ناخوشایند همراه خود {علائم} علمی نامشخص به {بیماری} کرونا به امکانات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستانی استان مراجعه داشتند.

وی همراه خود خاص اینکه به دلیل این انواع ۱۵ ناخوشایند همراه خود {علائم} نامشخص به این {بیماری} در داخل امکانات درمانی بستری شده‌اند، افزود: در داخل ۲۴ ساعت قبلی نتیجه نهایی نگاهی به ۱۰ نفر خوش بینانه قطعی شد کدام ممکن است هفت نفر به دلیل مراجعه کنندگان در داخل فاز سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفر به دلیل بستری شدگان نامشخص به کووید _۱۹ در داخل امکانات بیمارستانی استان، بوده اند.

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد ذکر شد: اکنون ۳۶ ناخوشایند خوش بینانه قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به {بیماری} کرونا در داخل امکانات درمانی استان خرس مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} هستند کدام ممکن است به دلیل این انواع ۲۱ نفر خوش بینانه قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در داخل حساب کردن {پاسخ} {نتایج} آزمایشات برای رد هر دو اثبات {بیماری} شخصی هستند.

احمدی تصریح کرد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی هیچ مورد اخیر فوتی قابل انتساب به ابتلاء به {بیماری} کووید _۱۹ در داخل استان گزارش نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی‌های قابل انتساب به ابتلاء به این {بیماری} در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری یکسان عالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ نفر است.

وی خاطرنشان کرد: اکنون ۳ ناخوشایند همراه خود {شرایط} بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری پایه نسبتاً ناسالم در داخل فاز‌های مراقبت ویژه امکانات درمانی استان خرس مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} هستند.

احمدی یکپارچه داد: اکنون به لحاظ شیوع {بیماری} کرونا شهرستان‌های اردل، بروجن، سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیار در داخل سناریو نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های بن، شهرکرد، فارسان، کوهرنگ، خانمیرزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لردگان در داخل سناریو زرد هستند.