آمار کرونا چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری {هفتم} اردیبهشت؛ با بیرون فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ ابتلای جدیدترینعلی احمدی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا، در داخل خصوص آمار ابتلای کرونا در داخل استان در داخل ۲۴ ساعت منتهی به صبح در این زمان – چهارشنبه {هفتم} اردیبهشت- اظهار کرد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی ۷۳ در وضعیت ضعیف سلامتی همراه خود علایم علمی نامشخص به {بیماری} کرونا به امکانات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستانی استان مراجعه داشتند.
وی همراه خود مقوله ای اینکه به دلیل این انواع ۱۶ در وضعیت ضعیف سلامتی همراه خود علایم نامشخص به این {بیماری} در داخل امکانات درمانی بستری شده‌اند، افزود: در داخل ۲۴ ساعت قبلی نتیجه نهایی نگاهی به ۱۶ نفر سازنده قطعی شد کدام ممکن است ۹ نفر به دلیل مراجعه کنندگان در داخل فاز سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ نفر به دلیل بستری شدگان نامشخص به کووید_۱۹ در داخل امکانات بیمارستانی استان، بوده اند.
معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، اظهار داشت: اکنون ۳۸ در وضعیت ضعیف سلامتی سازنده قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به {بیماری} کرونا در داخل امکانات درمانی استان خرس مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} هستند کدام ممکن است به دلیل این انواع ۲۲ نفر سازنده قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در داخل پیش بینی {پاسخ} {نتایج} آزمایشات برای رد هر دو تایید {بیماری} شخصی هستند.

احمدی تصریح کرد: در داخل ۲۴ ساعت قبلی هیچ مورد جدیدترین فوتی قابل انتساب به ابتلا به {بیماری} کووید_۱۹ در داخل استان گزارش نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی‌های قابل انتساب به ابتلا به این {بیماری} در داخل چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری یکسان ۱۸۴۸ نفر می‌باشد یا نباشد.

وی یکپارچه داد: اکنون ۳ در وضعیت ضعیف سلامتی همراه خود {شرایط} بحرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری پایه نسبتاً ناسالم در داخل فاز‌های مراقبت ویژه امکانات درمانی استان خرس مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} هستند.

احمدی خاطرنشان کرد: اکنون به لحاظ شیوع {بیماری} کرونا شهرستان های اردل، بروجن، سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیار در داخل سناریو نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های بن، شهرکرد، فارسان، کوهرنگ، خانمیرزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لردگان در داخل سناریو زرد هستند.