آمار کرونا کاشان 3 فروردین; با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 25 {عفونت} جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، دانشکده علوم پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط عادی دانشکده علوم پزشکی کاشان آمار قربانیان به {بیماری} عروق کرونر را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد: طی 24 ساعت قبلی 25 ناخوشایند جدیدترین سندرم حاد تنفسی در داخل کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانوبدگل شناسایی شده است است.

در داخل مجموع 41 ناخوشایند کم کم سندرم حاد تنفسی در داخل امکانات درمانی 2 شهرستان بستری شدند کدام ممکن است به دلیل این انواع 29 نفر شبیه به کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید 12 نفر {مرتبط} همراه خود آرانوبدگل او می رود هست.

{در این} مدت زمان 10 ناخوشایند در داخل فاز مراقبت های ویژه امکانات درمانی کاشان بستری هستند آرانوبدگل هفت نفر به دلیل ممکن است در داخل بیمارستان کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفر در داخل بیمارستان بستری شدند آرانوبدگل او می رود هست.

در داخل 24 ساعت قبلی هیچ مورد فوتی در داخل کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر {شهرها} سند نشده است آرانوبدگل سند نشده.

میزان محافظت واکسن کووید-19 تا به امروز در داخل سن 5 سالگی در داخل دوز اول 77.29 شانس، در داخل دوز دوم 70.07 را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان محافظت واکسن کووید-19 بالای 18 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نوبت {سوم} 34.57 است. ٪.