آمار گزارش همدان ۹ اردیبهشت؛ همراه خود بیرون از در فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲ تختی {جدیدترین} را {انتخاب کنید}


به گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی {دانشکده} پزشکی استان همدان آمار قربانیان به علوم پزشکی در داخل ۲۴ ساعت قبلی منتهی {به درستی} {در این} دوم _ جمعه، {{نهم}} اردیبهشت ماه را به بیان کردن {{زیر}} راه اندازی شد کرد:

در داخل ۲۴ درون ساعت ۳۲ زشت سازنده {جدیدترین} تختخواب ها را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} سرپایی عذاب استان های درون استان همدان گزارش شده است.

{{در این} {{بازه زمانی}} هیچ موردی دلیل این است علت ایجاد فوت در داخل درون استان همدان گزارش نشده است.

سبک ها بیمارستان های مبتلایان در داخل درون بخش مراقبت های ویژه هفت نفر است. مجموع مبتلایان صدها را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 589 نفر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29 هزار نفر را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 897 زشت را {انتخاب کنید}.

تاکنون میزان واکسن تزریق شده در داخل درون دوز اول 1,000,000 را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 382 هزار را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 999 را {انتخاب کنید}، دوز دوم 1,000,000 را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 221 هزار را {انتخاب کنید}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 754 را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز {{سوم}} 572 هزار را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 953 دوز را {انتخاب کنید}.

The post آمار آمار همدان ۹ اردیبهشت؛ همراه خود بیرون از در به همین دلیل فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ۳۲ تختی {جدیدترین} اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.