آمار 13 فروردین کرونای قم; با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 {عفونت} جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی دانشکده علوم پزشکی قم آمار قربانیان به عروق کرونر طی 24 ساعت قبلی به همان اندازه بامداد 14 فروردین را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد: در داخل 24 ساعت قبلی 31 مورد خوش بینانه جدیدترین گزارش شد. {بیماری} عروق کرونر در داخل استان

{در حال حاضر} 20 نفر عذاب توسط {بیماری} عروق کرونر در داخل امکانات درمانی شهرستان بستری هستند، وی ذکر شد: 9 در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل فاز های مراقبت بستری هستند.

طی 24 ساعت قبلی هیچ مورد در حال مرگ قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل شهرستان گزارش نشده است.

روز به روز 43 مورد معاینه در داخل راهنمایی مشارکت در می شد کدام ممکن است انواع آزمایشات خوش بینانه 6 مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کامل واکسن های تزریقی 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 835 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 326 دوز بود.