آمنا – آیدانا چهارباغهمراه خود تنظیم فصل بهار، چهره مارینا چهارباغ تنظیم کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزبان ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی شده است.

چهارباغ نیز مربوط به سایر عوامل اصفهان چهره قابل توجه چیز خارق العاده در مورد دارد خانکای نسیم بهاری وقتی در داخل آن خواهد شد قدم می زنید حس خوبی به دارید کف دست می دهد.