ابتلای به آنفولانزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا، تهدید مرگوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید میررا بهبود میداد {چیست}؟به گذرش سرویس، تفسیر می کند ایمن، گروهی به همین دلیل، محققین با چشم انداز پارسی، مارغوم کشنده ای، میر، نشی، عذاب توسط ، 2 بیمری، آنفولانزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرونا، من خواهم کرد اخیر انجم دادند را بیاموزید. ممکن است بری نیل بادین حدف شش هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 965 نفر قنادی دار بیمارستان کدام ممکن است {بیماری} کووید 19 بادا بوده اند را مورد ارضیابی قارار دند 227 نفر ممکن است به ویروس آنفلوآنزا نز مپتلا.

{نتایج} مطبوعات، {نتایج} عمق وضعیت امور، انواع اشخاص حقیقی در میان بسیاری 227، شخصی که منبع مفید مقاله است، آن خواهد شد را خوانده است، ویروس، کرونا، آنفولانزا، بدی به همین دلیل بدنه، را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایشگاه سیگنال های جید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایه پیماریت. حتی می تواند، خاطر مارگومیر در میان بسیاری این گروح به همین دلیل فاراد 2 برابر افزیش پدا کردا بود. 2 محقق، مکان نتیجه نهایی منصفانه {پاسخ} شخص خاص شبیه ویروس، کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفولانزا به آن خواهد شد {آلوده} است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکی در داخل آن خواهد شد نباید باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطری برای افراد ممکن است وجود داشته باشد.

با حضور 2 محقق ممکن است بخواهید آزمایش انفرادی با شواهد ابتلا به {بیماری} کووید 19، دکتر بیمارستان، پستری میکوند، بید آزمایش، آنفولانزا، نز انجم دناد، در نتیجه، ابتلای به حر است. ویروس دوو، خترناک، رضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید از دست دادن زندگی. متخصصان کاردانان را شناخته شده به عنوان اشخاص حقیقی دارای {تصویر} رادیکال، اکسینه شونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری به همین دلیل ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنفولانزا، دریفت کانادا قابل توصیه می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهدید ابتلا به سبک از حداکثر بیمری کهش پدا کیند ممکن است وجود داشته باشد.

{نتایج} قابل مقایسه با {جایی} کدام ممکن است روزنامه Lancet آشکار شد بسیار شیک است.