ابزار امکانات تجمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیده شده واکسیناسیون کووید 19 در داخل اصفهان در داخل روز سه شنبه 7 فروردین


به گزارش خبرنگار ایمنا، دانشکده علوم پزشکی اصفهان ابزار امکانات واکسیناسیون تجمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیده شده را در داخل گذشته تاریخی 15 فروردین 1401 به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد:

ابزار # 1 بیمارستان به رئوس مطالب {زیر} است:

awdawdawddwadw3232

12ee2121ee12

ابزار امکانات واکسیناسیون تجمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگزیده شده بیمارستان شماره 2 اصفهان به رئوس مطالب {زیر} است:

32322322323

32322323232323

234234234234