اجرای بخش {پنجم} قالب ورود به هزینه کالا به همین دلیل اردیبهشت ماهبه گزارش ایمنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به همین دلیل پایگاه خبری شاتا، عباس تابش اظهار داشت: اجرای قالب درج هزینه محصول منوط به مستندات را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودهای قانونی منبع مفید در داخل ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد مهم به همین دلیل اجرای آن قرار است راه اندازی شفافیت است، به همین دلیل لزوما به کاهش نمی دهد. هزینه ها.

وی افزود: با اجرای این قالب هزینه حدود 8400 کالای مختلف کاهش یافته است است.

معاون وزیر تجارت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش اظهار داشت: مرحله {پنجم} اجرای قالب درج هزینه تولیدکننده به همین دلیل ابتدای اردیبهشت ماه 12 ماه جاری دولت می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به همین دلیل 60 هزار قلم محصولات مشمول این قالب می تواند.

تابش اظهار داشت: در داخل 4 مرحله یک اجرای قالب درج هزینه محصولات، مشکل شد تا با اعمال معنی های راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل چارچوب ابزار های زیبایی شناختی، این پارادوکس برای تولیدکنندگان تبیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر شود.

رئیس گروه حمایت مشتریان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولیدکنندگان یکپارچه داد: 50 قلم محصولات مشمول هزینه قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند انتخاب ستاد اصلاح {بازار} ملت است، به همین دلیل پیش بینی می شود اقلام در داخل درجه استان نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید با متخلفان برخورد شود. اصلاحات با بیرون استانداردهای حرفه ای.»