اجرای ساختار تفکیک {زباله} به دلیل مبدا با اپلیکیشن بهروبمهدی خلیلی در داخل ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار ایمنا تصدیق شد: شهرداری بندرانزلی در داخل اسفند ماه 12 ماه 93 با یک سازمان شخصی برای اجرای ساختار تفکیک {زباله} به دلیل مبدا قرارداد همکاری منعقد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای این ساختار به دلیل اوایل اردیبهشت ماه به صورت انتقادی تحریک کردن می تواند باشد. . امسال.

وی افزود: نمایندگی فاز شخصی نرم افزار ای برای تفکیک {زباله} به دلیل مبدا با اپلیکیشن دارد.خطرناک کردنساکنان انزلی با راه اندازی این اپلیکیشن بر روی {تلفن همراه} شخصی به سادگی می توانند اپلیکیشن انباشت {زباله} های خشک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخاله های ساختمانی شخصی را طبق نرم افزار زمان بندی شده راه اندازی کنند.

شهردار بندرانزلی نزدیک به نحوه بیشترین استفاده را ببرید این اپلیکیشن خاطرنشان کرد: ساکنان می توانند با استفاده از معامله با behroob.ir این لطیف افزار را بر روی {تلفن همراه} شخصی راه اندازی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی تقاضا شخصی را برای قرار داده خودروهای انباشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده {زباله} خشک در داخل هر بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ادعا کنند.

خلیلی افزود: شهرداری پیش به دلیل این با استفاده از فراخوان عادی با مطمئناً یکی نمایندگی های فاز شخصی قراردادی منعقد کرده بود کدام ممکن است با شیوع ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیت ستاد سراسری کرونا، این قرارداد از نزدیک کاهش یافته است است.

وی افزود: شهرداری در داخل ساختار تفکیک {زباله} به دلیل مبدا به جای آن خرید {درآمد} آرزو می کنند سنت سازی در داخل بین ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی {مدیریت} پسماند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: {مدیریت} شهر با مجوز شورای اسلامی اداره کامل. این کلان شهر {برنامه ریزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری کرده است کدام ممکن است بر مقدمه این ضوابط تمامی نمایندگی های متقاضی می توانند با بیرون محدودیت با مجوز شهرداری در داخل بندرانزلی ورزش کنند.

شهردار بندرانزلی تاکید کرد: این نمایندگی در واقع می تواند در داخل ساختار تفکیک {زباله} به دلیل مبدا سودآور شود کدام ممکن است با خیس شدن هدایای نقدی، رویدادهای زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انجام فوق العاده، مشاهده ساکنان را به شخصی جلب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مشارکت} ممکن است را {در این} ساختار بهبود دهد.

به گزارش ایمنا، بندر انزلی با ۱۴۰ هزار نفر باند در داخل ۴۰ کیلومتری غرب قلب گیلان قرار دارد.