اجرای عملیات آزادسازی میدان عنوان آوران خوانساربه گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی احمدی درست در این لحظه _ شنبه 27 همین ماه فروردین ماه_دکتر وی در داخل {حاشیه} عملیات آزادسازی میدان عنوان آوران خوانسار ذکر شد: عملیات آزادسازی میدان عنوان. اوران عموماً معروف به پل نو پس به همین دلیل حدود 6 12 ماه آخر با تایید {مالک} ملک تحمیل شد.

وی افزود: نمره اعتبار مورد حساب کردن برای آزادسازی 5 میلیارد تومان محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور مالی آزادسازی ملک نیز به همین دلیل محل اعتبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل شهرداری تخصیص یافته است.

شهردار خوانسار خاطرنشان کرد: میدان عنوان اوران یکی از آنها در نظر گرفته محورهای سوانح کلان شهر اینجا است کدام ممکن است الگو ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه میدان پس به همین دلیل اصلاح کردن مهندسی، طراحی میدان شیفته شهرداری را شناخته شده به عنوان دعوتنامه برای دولت شدن در داخل شش ماهه اول 12 ماه تبلیغ می کند.

آل احمدی ذکر شد: در داخل قبال تملک ملک، ساماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسعه عنوان پل اجباری است. اوران 2 واحد مسکونی شیفته ساکنان خوانساری به صاحب ملک واگذار شد.