اجرای 3500 تن آسفالت در داخل جاده های کلان شهر گجدحسینعلی محمدی در داخل مشاوره گرفتن از خبرنگار ایمنا ذکر شد: امور مالی 12 ماه 1400 شهرداری گوگد بر مقدمه 7.5 میلیارد تومان بوده کدام ممکن است تا این مرحله 12.5 میلیارد تومان آن قرار است اکتسابی شده است.

وی افزود: 70 شانس به دلیل امور مالی هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 400 شهرداری مشابه 7.5 میلیارد تومان در داخل بخش عمرانی به دلیل جمله قالب های آزادسازی، جدول گذاری، آسفالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 شانس امور مالی نیز صرف قیمت های جاری شد. .

شهردار گوگد وی خاطرنشان کرد: سهم سرانه شهروندی در داخل امور مالی 1400 شهرداری حدود 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 300 هزار تومان انتظار می رود بود تخصصی ایجاد می کند تخلیه امور مالی با 80 شانس بهبود به 2 میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100 هزار تومان رسید.

علی محمدی تصریح کرد: در داخل 12 ماه 1400 راه اندازی کوره نشانی با قیمت ای بالغ بر 4200 میلیون تومان نمره اعتبار شهرداری منجر به را انتخاب کنید و انتخاب کنید توالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالن حساب کردن شهرداری با {مشارکت} خیران به استفاده رسید.

وی افزود: اجرای شش کیلومتر جدول گذاری در داخل عوامل مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 تن آسفالت معابر شهر، بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعریض فضای بی تجربه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باغ در داخل شفا ورگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح کردن جداول جاده الشهدا به اندازه حدود 1800 تن. متر جای می دهد 1000 متر تاس خاکبرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1200 متر تاس خاکبرداری، لوله را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی از کیت آبیاری مرطوب برای کاشت باغ به دلیل جمله کارهای شهرداری است. گوگد در داخل 12 ماه 1400 است.

شهردار گوگد وی به دلیل راه اندازی دوربین دیجیتال در داخل وارد کنید کلان شهر به دلیل سمت کلشهر اصفهان خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پایان دادن پارک شفا، گل نرجس را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش دوم پارک لاله، تحریک کردن عملیات دولت پارک مرحوم قرنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک {مجاور} آن قرار است. . ارگ، پایان دادن یادمان شهدا، گلزار شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرامستان تخصصی ایجاد می کند اصل {کار} شهرداری قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال پایان دادن می تواند.