ادای احترام به روزهای قبل به دلیل کرونا / دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس به دلیل 14 آوریل باز هستند


به گزارش ایمنا، عباس شیرافین در داخل توییتر سفارشی شخصی نوشت: ساعات اجرایی برای {شرایط} پیش به دلیل پیک جری ویروس کرونا بازگشته و اطمینان حاصل کنید می تدریجی کدام ممکن است دانشکده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدارس به دلیل 4 آوریل راه اندازی می شوند 14404 حضور خواهند داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ عذری مناسب نباید باشد.

وی در داخل شکسته نشده تاکید کرد: خالص نباشید; هاله تمام نشده است، با این وجود {کار}، تحصیل، تحصیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامت همراه خود امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید امکانات تا حد زیادی به دلیل در همه زمان ها دنبال می تواند.

سخنگوی فرماندهی همه پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کرونا حتی می تواند به دلیل زحمات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها قابل احترام در داخل {تعطیلات} نوروزی به دلیل عناصر انتظامی، اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاران کار پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخت ویژه کرد.

بازگشت به دوره قبل از کرونا / مدارس و دانشگاه ها از 14 آوریل باز هستند

منبع مفید: ارنا