ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده همچنان در حال انجام استبه گزارش ایمنا، داود منظور گفت: بر اساس ماده (14) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 03/02/1300، در صورتی که سازمان در مدت مقرر در قانون پایانه های تجاری، سامانه را اجرا کند، نمی تواند اجرا کند. مالیات دهندگان باید با بیانیه برخورد کند مالیات دهندگان موضوع قانون فوق الذکر که پس از انقضای مهلت مذکور به سازمان تقدیم می گردد فقط به میزان مندرج در تبصره این ماده محدود بوده و بدون در نظر گرفتن سایر اظهارنامه ها پذیرفته می شود.

وی افزود: به دلیل عدم رعایت ماده 3 قانون «درباره پایانه ها و سامانه فروشگاهی» مالیات دهندگان و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای ماده (14) قانون فوق الذکر به پایان خرداد 1301 موکول شد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: با عنایت به اجرای تدریجی قانون «درباره پایانه ها و سامانه های فروشگاهی» تا پایان. مالیات دهندگان، مالیات دهندگان با توجه به نظام مالیات بر ارزش افزوده، در اجرای ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 موظف به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بوده و سازمان امور مالیاتی کشور نیز نسبت به رسمی شدن اظهارنامه های مذکور اقدام خواهد کرد. . به قوانین

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان