استانداری به 40 هزار میلیارد ریال سرمایه در داخل ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید چسبیده می خواهدبه گزارش خبرنگار ایمنا، شاهزاده رضا موقعیت، همین الان دوشنبه 8 فروردین ماه در داخل نشست عالی روزه استانداران استان اصفهان با معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} کل شما استان تصدیق شد: همه شما استانداران نیاز به برای نتیجه گیری مانترا پیشرفته ترین و پیشرفته ترین مشکل مضاعف کنند. . پایه، به طور قابل توجهی تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ثابت.

وی افزود: وزارت تعاون، {کار} را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی 81 هزار سهمیه شغلی برای استان اصفهان اندیشه در مورد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر ایده برآوردها به بیست هزار میلیارد ریال سرمایه در داخل ورود به را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل این است میزان سرمایه چسبیده خواستن {داریم}.

معاون توافق امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود قلمرو ای استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: در داخل راستای اجرای ساختار های بهبود، تخصیص تسهیلات بانکی در داخل یکی از بهترین حالت 40 شانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن سرمایه گذار 60 شانس خواهد بود، احتمالا.

موقعیت با مقوله ای اینکه 9 محرک ارزان این استان پهناور مورد آگاه باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب قرار گرفت، یکپارچه داد: احداث بندر خشک در داخل زمینی به مساحت 1600 هکتار در داخل {حاشیه} تپه ها به تصویب شورای {برنامه ریزی} رسید.

وی تصریح کرد: راه اندازی 4 قلمرو ارزان {خودرو} در داخل لینگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان شهر سوبات در داخل شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نمایندگی نبرد در داخل شهرضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید. داغان، کلان شهر فروشگاه لباس در داخل قلمرو کمشیه بخار را انتخاب کنید و انتخاب کنید واحد تولیدی نوآوری خوب در داخل جاده امام خمینی (ره) شناخته شده به عنوان موتورهای حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در داخل افزایش تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیستم مالی در داخل اصل {کار} قرار دارد.

معاون توافق امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود قلمرو ای استاندار اصفهان نزدیک به بهترین راه اندازی شهرک طلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جواهر اصفهان اظهار داشت: 15 12 ماه به دلیل ساختار پیشنهادی این کلان شهر می گذرد با این وجود تا به امروز اقدامی {در این} زمینه صورت نگرفته است.

وی احداث شهرک قطعات معدنی نین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انارک را اقدامی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهبردی عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: 96 عامل شیمیایی {در این} سطح به دلیل استان شناخته شده است کدام ممکن است تا به امروز اقدامی برای استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کارگیری آنها خواهند شد مشارکت در نشده است.

وی افزود: {تلاش می کنیم} سرمایه گذاری های نیمه تمام را در داخل کپک عالی ابزار 4 ساله به اتمام برسانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا تمام مشکل شخصی را برای تعمیر محدودیت ها تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آمده تسهیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقعیت گرفتن به {کار} می گیریم.

معاون توافق امور ارزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود قلمرو ای استاندار اصفهان به استانداران قابل توصیه کرد: توانمندی های {مناطق} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان ها را بشناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بهبود زیرساخت ها اقداماتی مشارکت در دهند.

موقعیت اظهار داشت: مجوزهای صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید یا ساختار هایی کدام ممکن است باقی مانده است پایین نخورده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولت نشده اند نیاز به به جای کاری مسئولان برای 12 ماه جاری باشد یا نباشد.

به گزارش ایمنا، تصمیم گیری 81 هزار سهمیه شغلی در داخل {مناطق} مختلف استان اصفهان، حمایت به دلیل هزینه کردن در بخش تأمین، تاکید بر پایان دادن سرمایه گذاری های نیمه تمام را انتخاب کنید و انتخاب کنید آگاه باشید ویژه به محرومیت زدایی به دلیل مضامین مطرح شده در داخل اجلاس عالی روزه اصفهان است. فرمانداران با معاونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مدیران} کل شما استان بود.