اطلاعات بیشتر مبتنی بر تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال ثابت استبه گزارش خبرنگار ایمنا، رضاعلی معصومی – درست در این لحظه سه شنبه {نهم} فروردین ماه در داخل مونتاژ هیئت مدیره شهرستان در داخل محل کار فرماندار بویین میاندشت در رابطه با جایگزین های خارج از آن در داخل 12 ماه های جدیدترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل قابل توجه، ذکر شد: : مسئولان در داخل بخش های مختلف تا حد زیادی برای خدمت به ساکنان دردسر می کنند.

وی ذکر شد: 12 ماه 1401 بدون در نظر گرفتن حکومت مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی سالی نباید باشد کدام ممکن است بنشینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظاره گر باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {نباید} همه وقت ورزش کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها {محدود} شود.

فرماندار بوئین میاندشت در رابطه با انتصاب مقام معظم مدیریت در داخل 12 ماه 1401 شناخته شده به عنوان «تأمین، اطلاعات بنیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» افزود: این عنوان {نباید} به تراکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تابلوهای خیابانی {محدود} شود، باور مانترا اطلاعات بنیان موجب پایداری می تواند. تأمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال».

معصومی افزود: بدون در نظر گرفتن گستردگی مسائل در داخل شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستگی به تأمین داخل را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی فضای خرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کار} نوزاد، اکثر مسائل به همین دلیل جمله مهاجرت کردن، عروسی، وابستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … قابل رفع است.

وی خاص کرد: مسئولان اسباب بازی های دولت شهرستان جدا از وظایفی کدام ممکن است بر عهده دارند، {وظایف} اجتماعی نیز دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به وارد این منطقه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در میان مسائل را کدام ممکن است به بخش ورزش ممکن است {مرتبط} نباید باشد، رفع کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به همراه خود دیگران ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعامل داشتن داشته باشند. {مدیران} ادارات شهرستان

فرماندار میاندشت ذکر شد: سریع محل کار ارائه دهندگان رسانی در داخل مصلای جمعه کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد محلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستاهای شهرستان راهی که در آن اندازی می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان همراه خود تعیین مسائل نسبت به تعمیر آن قرار است اقدام می کنند.

به همین دلیل رئیس جمهور خواستیم قلمرو دریاچه زاینده را آزاد تنبل

آنطور کدام ممکن است حسین محمد صالحی در رابطه با کف دست اندازی برخی ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه ها به محدوده دریاچه سد زینه رود را انتخاب کنید و انتخاب کنید درو کردن غیرمجاز آب ذکر شد: همراه خود بررسی اجمالی این ماده دریاچه آزاد می تواند.

وزیر قدرت در داخل خصوص ایجاد سد بطاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رابطه با تعمیر محدودیت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسائل ایجاد سد به همین دلیل یکپارچه الگو ایجاد سد بتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری نهادهای ذیربط در داخل استان خبر داد. وی افزود: بیلان سد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب شرب قلمرو در داخل نتیجه نهایی پیگیری های مستمر محاسبه شد.

مشاور افراد فریدون، فریدونشهر، بوئن میاندشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چادگان در داخل مجلس شورای اسلامی در داخل خصوص ایجاد بیمارستان محله ای در داخل بوئن میاندشت ذکر شد: مقررات شرکت بیمارستان های محله ای در داخل وزارت بهداشت تشکیل نشده است. صادر شد.

محمد صالحی یکپارچه داد: همراه خود تحریک کردن ایجاد بیمارستان بوئین میاندشت، اعتبار مقدماتی ایجاد به همین دلیل بنیاد برکت تزریق می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع {مراسم} خاکبرداری {در این} شهرستان برگزار می تواند.