اعزام چهارمین کاروان راهیان آفتاب به همین دلیل کاشان به {مناطق} عملیاتی جنوب ملتکریم اکبری در داخل {گفتگو} اطلاع رسانی وی به خبرنگار ایمنا اظهار داشت: امسال بیش به همین دلیل 1300 نفر به ساختار کاروان راهیان آفتاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 نفر نیز تا 13 فروردین به {مناطق} عملیاتی جنوب ملت اعزام می شوند.

وی افزود: امسال را انتخاب کنید و انتخاب کنید با تمام تمهیداتی کدام ممکن است پایان یافته، تصور به افراد {در این} اردوی 4 روزه به همین دلیل {مناطق} عملیاتی شلمچه، طلیعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید الحویزه رفتن به کنند.

فرمانده ناحیه از دوام بسیج سپاه کاشان فقط در مورد {اهمیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز برپایی اردوهای راهیان آفتاب تاکید کرد: دشمن درگیری آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی شدیدی را علیه جمهوری اسلامی ایران به راهی که در آن انداخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانان را مورد {حمله} قرار داد.

وی یکپارچه داد: دلیل علت ایجاد نیاز به نوجوانان تمیز کردن با کربلای ایران ببریم تا روحشان با اشاره به فضای مذهبی تحت سلطه بر آنجا متبلور شود.

اکبری خاطرنشان کرد: کل شما ما در داخل قبال شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام شهدا وظایفی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر به این ماده مشاهده {نمی کنیم} نیاز به آنها خواهند شد را در داخل دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت پاسخگو باشیم.

وی فقط در مورد اینکه پس به همین دلیل 2 12 ماه اردوهای درگاه النور با رعایت رویه های بهداشتی به همین دلیل اوج گرفته شد، افزود: ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتدار کنونی ملت ما با خون پاک شهدای ما ملت به بازو آمده است.