افتادگی مجوز ورزش نمایندگی «ایلی گشت» برای ارائه دهندگان مسافرتی اثیری به عنوان یک نتیجه گرانیبه گزارش ایمنا به نقل به دلیل روابط عادی گروه هواپیمای پرواز کشوری به نقل به دلیل منصفانه کشف کردن در داخل خصوص ورزش نمایندگی ارائه دهندگان مسافرتی اثیری، انتخاب کمیته نظارت مبنی بر راه اندازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه اندازی محل کار ارائه دهندگان مسافرتی اثیری، مجوز این نمایندگی به عنوان یک نتیجه باج گیری او می رود سه ماه {محروم} شد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است {پرونده} این نمایندگی جهت سیر سطوح معتبر به گروه زندانهای ملت ارجاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید {تشکیل شده است}. باکرگی تجدیدنظرخواهی وی پس به دلیل سه ماه مشمول قوانین آیین نامه دولت درمورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور شهادت دادن به دلیل سوی این گروه خواهد بود، احتمالا.

{مسافران} می توانند در داخل صورت انتقاد به دلیل محل کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکان های تخلیه بلیط {هواپیما} توسط نیمه حقوق مسافر در داخل پورتال گروه به نشانی caa.gov.ir سطوح را دنبال کنند.