افتتاح اولیه وسط سازمانی تکدی گری در داخل ملت ممکن است داشته باشیدبه گزارش خبرنگار ایمنا، بیمن در داخل اولیه مونتاژ گروه متکدیان اراک در داخل 12 ماه 1401 در حال حاضر – دوشنبه 15 فروردین ماه کدام ممکن است با حضور معاون شهردار، سایر {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان شهرداری برگزار شد، القوازی را منصوب کرد. بحث و جدال. متکدیان کلان شهر اراک در داخل تشکیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساماندهی ستاد ذکر شد: شهرداری چون آن است رویکرد شخصی را در داخل بخش زیبایی شناختی سخت می تدریجی، در داخل بخش {آسیب} های اجتماعی نیز نیاز به وظیفه های اجتماعی را بر عهده بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی از اسبابک ها آن خواهد شد است. در داخل ساماندهی متکدیان شهرستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پشتیبانی سایر مراجع ذیربط {مشارکت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری برای اجرای این حیاتی مشارکت در شود.

وی افزود: در داخل مونتاژ در حال حاضر مقرر شد ورزش ستاد ساماندهی تکدی گری کلان شهر اراک به ریاست استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری اراک تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیز این وسط برای حفظ وسط متکدیان در داخل اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید به آگاه مشارکت کننده.

رئیس اداره زیبایی شناختی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی شورای اسلامی کلان شهر اراک تاکید کرد: در موضوع اینکه انواع تکدی گری محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی فوری به متکدیان باعث پیشرفت متکدیان می تواند، به طور همزمان ورزش این وسط، ورزش های رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی حیاتی است. {آسیب} اجتماعی».

وی شکسته نشده داد: ورزش های زیبایی شناختی وسط ساماندهی متکدیان اراک گروه زیبایی شناختی اجتماعی شهرداری، صدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیما را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه {تبلیغات} اسلامی مشارکت در می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت است با این وجود نیاز به با افرادی که تکدی گری می کنند برخورد {تخصصی} شود. توسط قوه قضائیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات.