اقامت بیش به همین دلیل 405 هزار مسافر نوروزی در داخل اصفهانجواد شافعی در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو با خبرنگار ایمنا اظهار داشت: به همین دلیل {پنجم} اسفند ماه 12 ماه قبلی مصادف با تحریک کردن ورزش ستاد ارائه دهندگان بازدید استان اصفهان تا بالا فروردین 7 (10 روز کاری در داخل اصفهان). ستاد ارائه دهندگان بازدید) به همین دلیل 85 اقامتگاه تاکنون 53 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 710 نفر برای {مسافران} نوروزی خوابیده اند.

وی با مقوله ای اینکه به همین دلیل 23 میهمان تصمیم گیری شده برای اسکان {مسافران} نوروزی 9139 نفر عصر ها می خوابند، تصریح کرد: به همین دلیل 350 دانشکده ای کدام ممکن است شیفته آموزش در داخل اختیار ستاد ارائه دهندگان بازدید استان اصفهان قرار گرفته است، انواع همه اتاق سخنرانی. {در این} دانشکده ها جای می دهد حدود 3200 گروه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب درس بود تخصصی ایجاد می کند آن قرار است شبها با مجموع 124649 نفر می خوابید.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس کمیته اسکان ستاد دولت ارائه دهندگان مسافرتی کلان شهر اصفهان شکسته نشده داد: در موضوع بهره مندی از مزایای مسکن استیجاری در موضوع اینکه اتحادیه {املاک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستغلات 28 واحد مسکونی را تحریک کردن کرد کدام ممکن است به همین دلیل مجموع 3000 واحد مسکونی 105961 واحد مسکونی. افراد به {کار} گرفته شدند. چشم اندازها این محل اقامت ها.

وی با مقوله ای اینکه این خوابگاه ها به همین دلیل 29 اسفندماه 12 ماه قبلی تحریک کردن به زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل مجموع 10 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 297 نفر {در این} هفت روز کاری به همین دلیل 13 خوابگاه استفاده بیشتر از کردند، خاطرنشان کرد: این ماه 74 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 868 نفر استفاده بیشتر از کردند.

الشافعی اظهار داشت: ورزشگاه های شهرداری به مطابقت بهبود ورود به {مسافران} مورد استفاده بیشتر از قرار گرفتند، به همین دلیل به همین دلیل 50 ورزشگاه، 16 ورزشگاه در داخل میوه ها بازدید مخصوصاً {سوم} فروردین مخصوصاً در داخل مجموع اسفند ماه مورد استفاده بیشتر از قرار گرفت. 28. 12 ماه قبلی تا 6 فروردین ماه امسال (در داخل هشت روز کاری) 26 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 945 مسافر نوروزی به همین دلیل این ورزشگاه ها استفاده بیشتر از کردند.

وی شکسته نشده داد: به همین دلیل {پنجم} اسفندماه 12 ماه قبلی همزمان تحریک کردن ورزش ستاد ارائه دهندگان بازدید استان اصفهان تا بالا روز {هفتم} فروردین ماه (10 روز کاری در داخل ستاد ارائه دهندگان بازدید استان اصفهان) 405569 مسافر نوروزی را در داخل اصفهان اسکان دادیم.

رئیس کمیته اسکان ستاد دولت نمایندگی ارائه دهندگان مسافرتی استان اصفهان خاطرنشان کرد: تا به امروز به همین دلیل ورزشگاه های تکیه کن به گروه فعالیت های ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوانان حسینیه {و سالن های ورزشی} فاز غیر دولتی برای اسکان {مسافران} نوروزی استفاده بیشتر از نکرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری نیز این {کار} را مشارکت در اطلاعات است. . ما به خوبی توانستیم {مسافران} را اسکان دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز هیچ مشکلی {در این} زمینه نداشته ایم.

وی اظهار داشت: ادامه دارد قابلیت پذیرش {مسافران} در داخل اصفهان که همچنان ادامه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرغم اینکه شهرهای بزرگی شبیه مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیراز به همین دلیل پایان دادن اسکان {مسافران} خبر اطلاعات اند، اصفهان همچنان قابلیت پذیرش {مسافران} را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا به امروز مشکلی برای {مسافران} {وجود ندارد}. اسکان مسافر {در این} کلان شهر “.