اقدامات {مدیریت} شهر مشهد در داخل تراز سنوات قبلیبه گزارش خبرنگار ایمنا، «سیدعبدالله ارجائی» در موضوع قابلیت خدماتی مشهد، اظهار کرد: مشهد، عظیم‌ترین قابلیت خدماتی ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیاز به برای حضور ۴۰ میلیون زائر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی باند‌های تا حد زیادی شخصی را کنار هم قرار دادن کنیم؛ نیاز به بدانیم کدام ممکن است فلسفه ذاتی مشهد وجود امام رضا (ع) است.

وی یکپارچه داد: مشهد عالی روستا نبود کدام ممکن است در تمام طول سال با باند‌پذیری رشد کردن کلان شهر شود؛ کاملا عالی حیاط پشتی غیر دولتی بود حدود ۱۲۰۰ 12 ماه {سرعت} باند‌پذیری آن خواهد شد به همین دلیل تمام کهن‌شهرهای فراگیر تا حد زیادی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید علت ایجاد آن خواهد شد وجود بارگاه امام {هشتم} (ع) است.

وی با مقوله ای اینکه {هر} اقدامی این کلان شهر صورت می‌پذیرد، نیاز به حول محور فلسفه ذاتی مشهد باشد یا نباشد، ذکر شد: اگر ورزش‌های ما مغایر با این فلسفه باشد یا نباشد، محکوم به شکست است؛ متعاقباً نیاز به به این بسیار مهم کدام ممکن است علت ایجاد تعیین کنید‌گیری کلان شهر است، آگاه باشید داشته باشیم. اقدامات اجباری در داخل خصوص نیازسنجی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح‌زنی بر مقدمه آن خواهد شد موردی کدام ممکن است زائر می خواهد، نیاز به در داخل مشهد صورت گیرد.

شهردار مشهد تصریح کرد: بدون در نظر گرفتن اینکه {هر} 4 12 ماه اصلاح مدیریتی {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولاً در داخل تنظیم 12 ماه نخست {هر} فاصله مدیریتی خالص است کدام ممکن است با افت‌هایی مواجه شویم؛ با این وجود در داخل توالی شهرداری مشهد آنچه کدام ممکن است مشارکت در شد، در داخل تراز سنوات قبلی بود.

وی خاطرنشان کرد: امسال با تمام تنگناهایی کدام ممکن است داشتیم، ۱۸ میلیون گل کاشته شد کدام ممکن است نسبت به 12 ماه‌های قبلی عدم وجود نداشتیم. ممکن است حتی ۱۲۰۰ المان گل را در داخل مرحله کلان شهر برقرار کردیم. برای اولیه موارد ۱۱۷ المان تعاملی را کدام ممکن است ارتباط دوسویه با مردمان برقرار می‌کرد را راه اندازی کردیم.

وی با تاکید بر اینکه {در این} مدت زمان ۵۰۰ اسباب بازی اتوبوس مهیا شد کدام ممکن است بخشی به همین دلیل آن خواهد شد نوسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخشی نه دوباره کار کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اختیار زائران قرار گرفت، اظهار کرد: برای اولیه موارد در داخل ۱۷ محله شهر سایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوی بهار در داخل {حاشیه} کلان شهر واقعاً احساس شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ شانس به همین دلیل المان‌های نوروزی در داخل {حاشیه} کلان شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل پویش محله بهاری به وجود آمد، این اقدامات حاصل نگاهی بود کدام ممکن است ما برای زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان فکر بودیم.