امام جمعه اصفهان به دلیل اردوگاه اسکان غیر دائمی حیاط پشتی فدک رفتن به کرد
آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاور ولی فقیه در داخل اصفهان امشب 7 فروردین 1301 به دلیل اردوگاه غیر دائمی حیاط پشتی فدک رفتن به کرد.