امضای تفاهم نامه ایجاد 160 هزار واحد مسکونی مددجویان بهزیستیبه گزارش ایمنا به نقل به دلیل گروه بهزیستی، علی محمد قدیری در داخل بازدید به بروجرد در داخل مخلوط خبرنگاران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران بر الهام رشادت های خانوار شهدا بنا شده است.

وی افزود: گروه بهزیستی یک شرکت امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اورژانس را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبان این گروه است درخت تیبا بیش به دلیل 40 12 ماه است کدام ممکن است شرکت ها شخصی را {ارائه می دهد}.

رئیس گروه بهزیستی ملت تصریح کرد: این گروه دارای محله آماری بزرگی بیش به دلیل هفت میلیون نفر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این محله اشکال از شرکت ها را به دلیل گروه بدست آمده می‌تدریجی تا شرکای اجتماعی کدام ممکن است افراد هستند را به هم پیوند داده شده کنند.

او می رود اضافه کرد: به من می روم قابلیت پوشش کل تامین اجتماعی ابلاغی به دلیل سوی مقام معظم مدیریت موظفیم به دلیل توانمندی های مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه های جهادی برای فراهم کردن شرکت ها قابل احترام به محله عملکرد استفاده بیشتر از کنیم.

قدیری یکپارچه داد: بهزیستی یک شرکت {تخصصی} است کدام ممکن است بخشی به دلیل محله عملکرد است کدام ممکن است {به هر} دلیلی نقصی در داخل بدنه شخصی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 800 هزار نفر است.

وی اظهار داشت: ما به 12 ماه جدیدترین امیدواریم. به من می روم افتتاحیه در داخل امور مالی رفاهی مشارکت در شد.

رئیس گروه بهزیستی ملت اظهار داشت: امیدواریم در داخل 12 ماه جاری نرم افزار ای برای توانمندسازی محله عملکرد داشته باشیم.

وی نزدیک به اینکه 160 هزار واحد مسکونی برای محوطه تحمل محافظت ساخته می تواند باشد، افزود: به دلیل این انواع 120 هزار واحد مسکونی شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 40 هزار واحد کشاورزی است.

قدیری اظهار داشت: تا به امروز 60 هزار نفر به دلیل محله عملکرد مددکاری اجتماعی برای مسکن سراسری پرونده نام کرده اند.

بازگشت به می تواند باشد: امسال به دلیل تبصره های 16 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 18، 10 میلیارد تومان در داخل اختیار گروه بهزیستی قرار خواهد گرفت تا در داخل صنایع دقیق گروه بهزیستی در داخل بخش اشتغال ثابت استفاده بیشتر از شود.

قدیری افزود: دردسر {داریم} برای 100 هزار نفر محلی عملکرد گروه بهزیستی جایگزین شغلی ثابت راه اندازی کنیم.