اولیه مسابقه نوروزی در داخل تبریز برگزار شدبه روایت خبرنگار امینه اکبر امجد وی همراه خود تاکید بر اجرای نرم افزار‌های استقبال به دلیل بهار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوروز در داخل تبریز اظهار داشت: طبق روال 12 ماه‌های قبلی نرم افزار‌های گلکاری در داخل فضای بی تجربه اجزا فضای بی تجربه در داخل تبریز تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ میلیون گل بهاری در داخل تبریز کاشته شد. ” این کلان شهر.

وی همراه خود مقوله ای اینکه راه اندازی گلدان بر روی نرده های ترافیکی در داخل بهار 12 ماه جاری مشارکت در شد، افزود: در تلاش برای بهبود تاثیر بهار در داخل اماکن عادی کلان شهر تبریز، راه اندازی گلدان بر روی نرده های ترافیکی در داخل اصل {کار} قرار گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} امر بر روی این نرده ها 2700 گلدان راه اندازی شد.

مدیرعامل بنیاد سیما والمنزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهر شهرداری تبریز فقط در مورد اینکه فرآوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی 480 گل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویر نوروزی در داخل عوامل مختلف کلان شهر به دلیل نه نرم افزار های نوروزی این گروه بود، خاطرنشان کرد: 53 گل اخیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمادهای نوروزی در داخل عوامل مختلف کلان شهر. نمادهایی در داخل تبریز را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عوامل مختلف برای ارتقای کمی فقط را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیفی اماکن عادی کلان شهر راه اندازی شد.

امجد وی همراه خود مقوله ای بزرگ شدن 15 سفره هفتوسین در داخل میادین کلان شهر همراه خود همت اجزا برگزاری، اظهار داشت: چهارمین مسابقه نقاشی کردن تخم خروس نوروزی همراه خود حضور هنرمندان صاحب شناسایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبره برگزار شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 83 عدد تخم خروس نوروزی طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل محل قرار گرفت. کلان شهر تبریز .

وی فقط در مورد برگزاری اولیه مسابقه نوروزی در داخل تبریز اظهار داشت: این مسابقه به مدت زمان 10 روز به دلیل 2 {تا} 11 فروردین در داخل توالی {تاریخی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت ایل جولی گروه برگزار می تواند باشد.

مدیرعامل گروه سیما المندیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای بی تجربه شهر شهرداری تبریز همراه خود مقوله ای اینکه مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهمانان نوروزی به دلیل این مسابقه استقبال کردند، اظهار داشت: علاوه بر این فراهم کردن نرم افزار های متفاوت زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلاق، خانوار های معظم شهدا کدام ممکن است مدافع حرم حفاظت کرده‌اند، تجلیل هم می‌شود.»