او می رود سکته کرد، سپس کل شما گیر شد. در داخل همین جا نحوه جنگ او می رود برای بهتر شدن استاو می رود سکته کرد، سپس کل شما گیر شد. در داخل همین جا نحوه جنگ او می رود برای بهتر شدن است