ایالات متحده آمریکا در داخل دردسر است به همان اندازه به دلیل بی ثباتی جهان استفاده بیشتر از تدریجی
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد کدام ممکن است ایالات متحده آمریکا در داخل دردسر است به همان اندازه به دلیل بی ثباتی جهان قابل مقایسه با مبارزه جهان اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم استفاده بیشتر از تدریجی.