ایمنا – چرخ دنده غذایی واکنش آلرژیک زا


واکنش آلرژیک غذایی شرایطی است تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد غذاهای خــاص باعث ایجــاد پاسخ حفاظت غیرطبیعی می‌شود. واکنش آلرژیک‌های غذایی قابل توجه شایع هستند، اگرچه {هر} غذایی ممکن است به طور اضافی واکنش آلرژیک راه اندازی تدریجی، با این وجود اصولاً واکنش آلرژیک‌های غذایی در داخل تأثیر هشت ماده غذایی راه اندازی می‌شود.

برای دانلود اینفوگرافیک در داخل اندازه گیری مهم همین جا فشار کنید

مواد غذایی آلرژی زا