بازدید به عربستان با بیرون آزمایش کرونابه گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، اگر آرزو بازدید به این ملت را دارید، نه نیازی به مشارکت در نگاهی به RT-PCR را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهادت دادن واکسیناسیون نخواهید داشت. عربستان سعودی ممکن است همچنین مقررات بهره مندی از {ماسک} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف گذاری اجتماعی در داخل فضاهای باز را لغو کرده است.

این مقررات برای افرادی که می خواهند به در کشور دیگر بازدید کنند قابل تحمیل بود. ممکن است نیاز به شهادت دادن دوز دوم واکسن را داشته باشند تاج سلطه ممکن است شخصی را در داخل سه ماه قبلی راه اندازی شد کردند. بعد از همه اشخاص حقیقی {زیر} 16 12 ماه جای می دهد این مقررات نمی شوند.

نکته حیاتی اینجا است کدام ممکن است فارغ از سناریو امنیت این اشخاص حقیقی، آزمایش کووید-۱۹ PCR نیاز به مخرب باشد یا نباشد. {نتایج} آزمایش آنتی ژن مخرب کووید-۱۹ نیز کدام ممکن است طی ۴۸ ساعت پس به همین دلیل خروج به همین دلیل ملت آشکار شد، مناسب بود. این برای جوانان {زیر} هشت 12 ماه صدق {نمی کند}.

بر این ایده، {افرادی که} 2 دوز به همین دلیل {هر} خوب به همین دلیل واکسن‌های تایید شده کرونا را اکتسابی کرده‌اند، حرفه ای دریافت پذیرش در عربستان بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل صورت سازنده در دسترس بودن آزمایش کووید-۱۹ در داخل در کشور دیگر، همچنان می‌توانند وارد این ملت شوند. ممکن است همچنین به همان اندازه هفت روز آزمایش سازنده باشد یا نباشد تاج سلطه افراد رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون پاسخ این است مخرب PCR به عربستان {اجازه} ورود به پیدا کردند.

سخنگوی وزارت بهداشت عربستان دوز افزایش کننده واکسن کووید-19 را در داخل اختیار گروه هایی به همین دلیل افرادی قرار داد کدام ممکن است توسط می آید آموزش چسبیده شده بود کدام ممکن است به این واکسن خواستن دارند. این تیم ها جای می دهد اشخاص حقیقی بالای 60 12 ماه، قربانیان به نارسایی قدرت کلیه، هر دو {افرادی که} خرس {پیوند} عضو قرار گرفته بوده اند، بوده اند.

گروه گردشگری عربستان پیش به همین دلیل این گفتن کرده بود {افرادی که} {به طور کامل} واکسینه شدند می توانند وارد این ملت شوند. این گروه بر لزوم مشارکت در اقدامات پیشگیرانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشتی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {مسافران} مجبور شدند دوزهای تایید شده واکسن کرونا را در داخل اسرع وقت پایان دادن کنند.