بازیابی حفره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده لوله برای تقاطع فلسطینی در داخل صبح / باز شدن جاده برای تردد خودرومنصور شچوروف در داخل بررسی با خبرنگار ایمنا فقط در مورد حادثه شکستگی لوله آب شرب در داخل جاده امدجا اظهار داشت: درا حاضر است نیروی کار های آب، فاضلاب، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مترو {در حال حاضر} حفره را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده لوله بازیابی می تواند باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه به همان اندازه صبح مداوم است.

گزارش شده کدام ممکن است این حادثه نتیجه در قطعی کوتاه مدت آب در داخل قلمرو شد با این وجود آب در داخل قلمرو درا حاضر است وی همراه خود خاص اینکه وصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدودیتی برای آب {وجود ندارد}، اضافه کرد: وارد کنید جاده امدجاه نیز موقتا معامله بسته شده است، با این وجود در نتیجه ترافیکی کدام ممکن است به وجود آمده، {شرایط} برای جاده کشی خودروها در داخل جاده امجاح با عرضه می شود.

مشارکت در هرگونه حفاری همراه خود توافق {شرکت ها} ارائه دهندگان

مدیرکل {مدیریت} فاجعه استان اصفهان معادل با دلیل پشت حادثه مصمم بود: حفاری حین استفاده از به همین دلیل جاده 2 مترو در داخل قلمرو {در حال حاضر} این امر نتیجه در دور شدن 200 جاده لوله آب آشامیدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایجاد دهانه ای به مساحت تقریبی 30 متر {مربع} در داخل انتهای جاده امدجا، تقاطع فلسطین شد.

وی همراه خود خاص اینکه فوری آب برداشتن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکیپ های {مدیریت} بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات در داخل محل حضور یافتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری را برای مدیریت اوضاع مشارکت در دادند، خاطرنشان کرد: هرگونه حفاری نیاز به همراه خود توافق {شرکت ها} مشارکت در شود. ارائه دهندگان نیاز به قابل مقایسه با آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین مشارکت در شود به همان اندازه شاهد چنین حوادثی نباشیم.