بخارست میزبان پنل‌های عکس ولتایی بر بام منازل


به گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، افسران شهرداری بخارست، تمدید عالی نرم افزار همراه خود محدوده قیمت شهرداری را برای عرضه آب‌خوب و دنج عکس ولتایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرمایش خودت کار کن ساخت‌های مسکونی گفتن کردند.

پیش به همین دلیل این نرم افزار آزمایشی، گرمایش عکس ولتایی تنها واقعی ۴۰۰ محل اقامت را در داخل یکی در همه محله‌های جهان خرس محافظت قرار می‌داد. اکنون، افسران آن خواهد شد را به کل شما جهان انواع خواهند داد. ادعا به به همان اندازه 12 ماه ۲۰۲۴، 2 هزار سیستم عکس ولتایی اضافه شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه 12 ماه‌های ۲۰۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰۲۴ نیز بر این انواع افزوده می تواند.

صاحبان خانه محل اقامت نیاز به به ساده ۱۰ شانس به همین دلیل هزینه مربوطه سیستم فتوولتائیک را بپردازند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقیمانده شیفته فاز شهرداری عرضه می‌شود. در داخل عین جاری، خانوار‌ها می‌توانند مبلغ را به صورت اقساط در داخل عالی فاصله ۱۰ ساله صنوبر کنند. طبق اطلاعیه شهرداری، این اقساط نیاز به به طور {متوسط} حدود 2 یورو در داخل ماه، به ازای {هر} محل اقامت باشد یا نباشد.

بخارست میزبان پنل‌های خورشیدی بر بام منازل

این ماموریت در داخل تذکر دارد در داخل 12 ماه‌های بلند مدت همراه خود افزودن ۸۰۰۰ محل اقامت در داخل 12 ماه ۲۰۲۳ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۰ هزار محل اقامت اکنون نیست در داخل 12 ماه ۲۰۲۴ انواع بیشتری یابد. شهرداری گفتن کرده است کدام ممکن است این تعیین نیاز دارند توجه {اهمیت} فاجعه قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسریع در داخل استقلال عرضه آن خواهد شد در داخل پایتخت رومانی متعهد شدن شده است.

معیارهای فوق العاده تا حدودی برای محل اقامت‌های متقاضی نرم افزار گرمایش عکس ولتایی ممکن است وجود داشته باشد. نکته عمده اینجا است کدام ممکن است ساخت نیاز به عایق هوادهی باشد یا نباشد، به این به معنی کدام ممکن است دارای رتبه بازده قدرت بالایی به احتمال زیاد خواهد بود. سایر عواملی کدام ممکن است افسران در داخل تذکر خواهند گرفت عبارتند به همین دلیل: انواع اشخاص حقیقی ساکن در داخل محل اقامت، جوانان {زیر} ۱۴ 12 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحت تأثیر قرار دادن مصرفی به ازای {هر} نفر.

شهرداری گفتن کرده است کدام ممکن است هزینه مربوطه تخمینی عالی راه اندازی، تا حدودی بیش به همین دلیل ۳۰۰۰ یورو است با این وجود کلان شهر تصمیم گیری در صنوبر ۹۰٪ به همین دلیل صورت حساب است. ۳۰۰ یورو بقیه را می‌توان به صورت اقساط برای عالی فاصله ۱۰ ساله صنوبر کرد کدام ممکن است حدود ۲ یورو {برای هر} محل اقامت در داخل ماه می‌شود.

بخارست میزبان پنل‌های خورشیدی بر بام منازل