بدنسازی، آیا قادر هستید همراه خود رژیم کم کربوهیدرات عضله سازی کنید؟

سوالی که مرتبا در داخل دنیای بدنسازی پرسیده می تواند باشد اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه می توان همراه خود پیروی به همین دلیل خوب برنامه کاهش وزن کم کربوهیدرات ارزان عضله سازی کرد؟

رژیم‌های کم کربوهیدرات اخیراً برای بسیاری که سعی در داخل انداختن پوند اضافی دارند مورد مشاهده قرار گرفته است، در نتیجه در کل به مدیریت بالاتر {گرسنگی} پشتیبانی می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اشخاص حقیقی رعایت آن خواهد شد‌ها را ساده‌تر می‌دانند.

با این وجود در موضوع عضله سازی چطور؟ خواه یا نه رژیم کم کربوهیدرات عضله سازی خوب رویکرد مرتب است؟ بیایید تا حدودی اصولاً به نظر می رسید کنیم.

کتوز

خوب نکته شدید بسیار مهم کدام ممکن است نیاز به در داخل تذکر داشته باشید اینجا است کدام ممکن است اگر در داخل حین رژیم کم کربوهیدرات به سختی کافی کربوهیدرات ها را کم حفظ کنید، می توانید وارد حالتی به تماس گرفتن کتوز شوید. این روزی است کدام ممکن است بدن ما به همین دلیل گاز کربوهیدرات به به کاهش چربی ها دوباره کاری می تواند باشد.

مسئله عظیم کتوز اینجا است کدام ممکن است در کل همراه خود حالت کاتابولیک در کنار است، به همین دلیل فقط در مورد در همه زمان ها برای عضله سازی خطرناک است.

اگر ممکن است داشته باشید در داخل کتوز نیستید، موثر است در نتیجه بدن ما ممکن است داشته باشید همچنان ممکن است خوب آنابولیک (عضله سازی) باشد یا نباشد، با توجه به اینکه انرژی {مازاد} وجود داشته باشد یا نباشد.

برای رهایی به همین دلیل کتوزیس در داخل خوب رژیم کم کربوهیدرات، اطمینان داشته باشید کدام ممکن است کمتر از 100 خوب و دنج کربوهیدرات در داخل روز خوردن می کنید (این برای گاز رسانی به ذهن در داخل روزی تخصصی ایجاد می کند کتوز نیستید اجباری است) را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس {هر} کربوهیدرات اضافه شده می خواست برای به آماده سازی با آن همراه باشید).

قدرت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کردن از حداکثر

ماده موضوع موارد زیر کدام ممکن است همراه خود رژیم کم کربوهیدرات نیاز به به آن خواهد شد مشاهده کنید اینجا است کدام ممکن است بر مرحله قدرت ممکن است داشته باشید {تأثیر} می گذارد. تعدادی از اشخاص حقیقی در موضوع رویکرد کم کربوهیدرات واقعاً احساس خوبی دارند، {در حالی که} برخی نه اینطور به نظر نمی رسد که باشند. به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است وقتی می‌خواهید عضله بسازید، دنبال کردن‌های شدید از حداکثر مشارکت در می‌دهید، نمی‌خواهید مرحله قدرت ممکن است داشته باشید به کاهش یابد.

علاوه بر این این، بدن ما برای بالا بردن بار ارزان به کربوهیدرات می خواهد (به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است چربی ها {نمی تواند} شناخته شده به عنوان گاز در داخل این دوران به همین دلیل فعالیت های ورزشی استفاده بیشتر از شود)، به همین دلیل نیاز به در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل دنبال کردن کربوهیدرات بخورید (برای جبران گلیکوژن ماهیچه ها) هر دو هر هفته کربوهیدرات خوردن کنید. اضافه کردن کنید به همان اندازه ماهیچه های ممکن است داشته باشید کربوهیدرات می خواست برای کار کردن در کل هفته را به قرار است به آنها بروند بدهد.

به کاهش میزان بهبود چربی ها

با این وجود، یکی از آنها در نظر گرفته مزایای بزرگ رویکرد کم کربوهیدرات ممکن است به طور اضافی قابلیت ممکن است داشته باشید در فرماندهی تا حدودی اصولاً بر میزان چربی ها وارد شده به بدن ما ممکن است داشته باشید باشد یا نباشد.

به همین دلیل آنجایی کدام ممکن است چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین همانقدر کم {تأثیر} را بر مرحله انسولین دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسولین هورمون محرکی است کدام ممکن است باعث ذخیره چربی ها می تواند باشد، ممکن است به طور اضافی متوجه شوید کدام ممکن است شانس بیشتری به همین دلیل توده عضلانی را در داخل خوب ابزار عضله سازی همراه خود کربوهیدرات خیلی کمتر نسبت به روزی کدام ممکن است کربوهیدرات بیشتری می خورید به انگشت آورید. گرفته اند.

با این وجود، آگاه باشید کدام ممکن است ادامه دارد هم به همه انرژی مختصر می تواند باشد. ممکن است داشته باشید {نمی توانید} صدها انرژی اضافه شده در داخل روز را به همین دلیل چربی ها خرج کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی داشته باشید کدام ممکن است بار اضافه نکنید. ما ادامه دارد نیاز به واقعی به این ماده موضوع به نظر می رسید کنیم.

به همین دلیل قطعاً جایگاهی در داخل بدنسازی برای رژیم‌های کم کربوهیدرات ممکن است وجود داشته باشد، با توجه به اینکه:

1. کمتر از 100 خوب و دنج کربوهیدرات در داخل روز به اضافه {هر} کربوهیدرات اضافه شده می خواست برای حمایت به همین دلیل فعالیت های ورزشی خوردن می کنید.

2. در گذشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل دنبال کردن کربوهیدرات می خورید هر دو خوردن کربوهیدرات هفتگی زیادی را تصمیم گیری در مورد می کنید

3. متوجه می‌شوید کدام ممکن است بسیاری از اینها رژیم واقعاً احساس تخلیه رادیکال را در داخل ممکن است داشته باشید راه اندازی نمی‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان می‌توانید ارزان وزنه برداری کنید.

اگر همه شما این فاکتورها مناسب باشند، مطمئنا، می‌توانید همراه خود پیروی به همین دلیل خوب برنامه کاهش وزن کم کربوهیدرات عضله بسازید.