براق شدن ایران در داخل مسابقه موتور استفاده قهرمانی آسیا


به گزارش خبرنگار ایمنا، نیروی کار های سراسری موتور استفاده بانوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران در داخل مسابقه موتور استفاده قهرمانی آسیا حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اولیه روز به همین دلیل مسابقه موتور استفاده خیابان 2 نیروی کار 2 مدال برنز برای ایران خرید کردند.

نمایندگان ایران در داخل دستور کار گروهی به همین دلیل پسران میرصمد را تشکیل دادند فارسیبهنام آرین، محمد اسماعیل شیشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد جانجانلو پس به همین دلیل قزاقستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فینال به مصاف هم رفتند. مغلستان در داخل جایگاه {سوم} ایستادند. این مقدماتی مدال موتور استفاده پسران ایران در داخل 3 12 ماه قبلی است.

نیروی کار سراسری بانوان کشورمان نیز همراه خود حضور ماندانا دهقان، سمیا یزدانی، ریحانه خاتونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساجیدا سیاحیان سودآور به خرید مقام {سوم} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود براق شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید حضور در داخل مسابقه قهرمانی آسیا به مدال برنز بازو کشف شد.

درخشش ایران در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا

کادر فنی نیروی کار های سراسری موتور استفاده ایران {در این} رقبا ها به رئوس مطالب {زیر} است:

معلم بانوان: دیلارم زکرانی. راهنما فنی: محمود پراش

مربیان : علی رضا حججی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی زینلی

درک دفترچه راهنما: محمود فافعی